Равен достъп до училищното образование

Проект: “ Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“

 Бенeфициент: Министерство на образованието и науката                            

 Регистрационен номер: Проект № BG05М20Р00-5.001 – 0001

Основна цел: Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. 

Начало: 12.02.2021 година                                 Продължителност: 35 месеца.   


Получено финансиране по Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“

Субсидии:

550,00 лв за 2022 г.

1100,00 лв за 2023 г.

1353,00 лв за 2023 г.

2941,77 лв за 2023 г.

Дейност 1

1.1. Лаптоп Dell Education 3190 – 30 броя х 840,00 лв. – 25 200,00 лв.

1.2. Преносим компютър Windows ОС Lenovo – 9 броя х 1000,80 лв. – 9007,20 лв.

1.3. Универсален шкаф за зареждане LANDE – 1 броя х 1369,31 лв. – 1396,31 лв.

Дейност 2

Издадени 180 броя сертификати за ученици

180 х 20,00 лв. = 3600,00 лв.

Дейност 4

Издадени 126 броя сертификати за родители

126 х 10,00 лв. – 1260,00 лв.