Равен достъп до училищното образование

Проект: “ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 Бенeфициент: Министерство на образованието и науката                            

 Регистрационен номер: Проект № BG05М20Р00-5.001 – 0001

Основна цел: Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. 

Начало: 12.02.2021 година                                 Продължителност: 35 месеца.