Заедно в изкуството и спорта

НП Заедно в изкуствата и в спорта

 Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

 Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). 
 

 Общ бюджет на програмата: 90 000 000 лв.

 СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Учебната 2023/2024 годинa 

 ОУ „Любен Каравелов“ – град Хасково кандидатства за сформиране на групи и отбори за реализиране на занимания в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство и в сферата на колективните спортове – футбол, баскетбол и волейбол.

 Модул 1. „ИЗКУСТВА” – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално

I групa

 1. Направление: Изкуства
 2. Категория: Музика
 3. Заниманията на учениците с духови музикални инструменти – фанфари и ударни музикални инструменти, възпитава и развива у децата както музикално-естетически вкусове и предпочитания, така спомага и за изграждането на полезни поведенчески навици, въз основа на които те разгръщат уменията си за работа в екип и се учат да управляват и да организират времето си за ангажименти и почивка.
 4. Възрастова група I – VII клас.
 5. 20 ученици в група
 6. Педагогически специалист.

II групa

 1. Направление: Изкуства

      2. Категория: Танцово изкуство – български танцов фолклор

      3. Заниманията на учениците създава необходимите условия за спешно обучение, възпитание и приобщаване на учениците към националните и общочовешките народи, ще възпита у децата толерантност и ще ги кара да се чувстват приемани, значими и свободни.

 1. Възрастова група – IV – VII клас
 2. 15 участници в група
 3. Педагогически специалист

Модул 2„СПОРТ” – Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол

I отбор

 1. Футбол
 2. Възрастова група I – IV клас
 3. Група момчета
 4. 15 ученици в отбора
 5. Треньор – педагогически специалист

II отбор

 1. Волейбол
 2. Възрастова група V – VII клас
 3. Група момичета
 4. 15 ученици в отбора
 5. Треньор – педагогически специалист