Контролни и класни работи – I срок за учебната 2023/2024 година

Контролни и класни работи – II срок за учебната 2023/2024 година

График за консултации 2023/2024 година

Дневен режим за учебната 2023/2024 година

Дневен режим на целодневната организация на учебния ден

График дежурства за учебна 2023/2024 година

Консултации по учебни предмети за ученици от целодневна организация на учебния ден за учебна 2023/2024 година

График за провеждане на родителски срещи за учебна 2023/2024 година

Допълнителен час на класа за учебна 2023/2024 година