Училищни програми, планове и мерки

Годишен план на дейността 2023/2024 година

Правилник за работа с електронен дневник

План за работа на училищната комисия за борба срещу противообществените проявни на малолетни и непълнолетни през учебната 2023/2024 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правила за записване на ученици

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Програма за превенция на преждевременно напускане на образователната система

План на екипи по ключови компетентности на учителите в областите на природните науки, технологии, ФВС за учебната 2023/2024 година

План за квалификационна дейност през учебната 2023/2024 година

План за работа на педагогическия съвет

Програма „Без свободен час“

Училищен план за действие срещу тормоза

Правилниk за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Педагогически квалификации 2023/2024 година

План на училищната комисия по безопасност на движението за учебната 2023/2024 година

План за действие за безопасност на движението по пътищата за 2024 година

Етичен кодекс