Защита на лични данни

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ,

ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково Ви информира, че събира, съхранява и обработва лични данни на ученици, родители и служители във връзка с изпълнение на нормативно регламентирани дейности, свързани с училищното образование, изискващи такава информация.
Събирането, използването и обработването на личните данни се извършва при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/678 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни.

д-р ГЕОРГИ ДЖУМАЙОВ
Директор на ОУ „Любен Каравелов“
гр. Хасково